เนื่องด้วยบริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด ได้พัฒนาระบบบริหารงานและระบบควบคุมคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งทางบริษัท ได้ทำการพัฒนาระบบบริหารงานและระบบควบคุมคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลามากกว่า 1 ปี เพื่อให้การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นไปได้อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

ในการทำการตรวจประเมิน (Audit) ทางบริษัทได้ว่าจ้าง บรัษัท TUV NORD จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท TUV NORD จำกัด ประเทศ Germany ซึ่งเป็นผู้ตรวจมาตรฐานระดับโลก และเป็นผู้ตรวจประเมินบริษัทระดับโลกหลากหลายประเภท ซึ่งมีการประเมิน ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558

ซึ่งผลการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 จากบรัษัท TUV NORD จำกัด (ประเทศไทย)

เราพร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราภายใต้มาตรฐานระดับโลก