กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์

ความสำคัญของน้ำ ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์

น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์นั้นเป็นน้ำที่ต้องการความบริสุทธิสูงมากเนื่องจาก สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในน้ำนั้น อาจทำให้สมบัติของชิ้นงานเปลี่ยนไป เช่น สมบัติการนำไฟฟ้าของชิ้นงาน หรือแม้แต่คราบสิ่งสกปรกที่น้ำอาจทิ้งไว้บนชิ้นงาน อาจทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายในขั้นตอนการผลิต และส่งผลแก่การใช้งานในอนาคต ซึ่ง ASTM ได้แยกชั้นของระบบแนะนำมาตรฐานการใช้งาน โดยตามมาตรฐาน ASTM แล้วน้ำถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช่งานดังนี้

 

Electronic Grade Water (ASTM D-19)

ชนิด

(Type)

การใช้งาน

(Usage)

ค่าความต้านทานไฟฟ้า

(Resistivity) Megohm.cm

ซิลิกาไดออกไซด์
SiO2 (ppb)
ค่า TOC

Total Organic Carbon (ppb)

สิ่งแปลกปลอมในน้ำ

Particle count     (per ml)

E-I น้ำชนิดนี้เป็นน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็กโทรนิค ที่ผลิตภัณฑ์ มีขนาดต่ำกว่า 1 ไมครอน ซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่สุด และใช้ในจุดที่สำคัญของกระบวนการผลิต >18.0 5 25 1
E-II น้ำชนิดนี้เป็นน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็กโทรนิค ที่ผลิตภัณฑ์ มีขนาดต่ำกว่า 5 ไมครอน ซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ ที่มีขนาด   1-5 ไมครอน >17.5 10 50 3
E-III น้ำชนิดนี้เป็นน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็กโทรนิค ที่ผลิตภัณฑ์ มีขนาดมากกว่า 5 ไมครอน ซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ในอุตาสหกรรม อิเล็กโทรนิคทั่วไป ซึ่งคุณภาพน้ำและสารประกอบภายในน้ำไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพสินค้า 12 50 300 10
E-IV น้ำชนิดนี้เป็นน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็กโทรนิค ที่ใช้ในจุดที่ไม่สำคัญและไม่ส่งผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ และโดยทั่วไปจะจัดเก็บในสภาวะอากาศปรกติ 0.5 1000 1000 100

 

สำหรับ บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด มีประสบการณ์จำนวนมาก ในอุตสาหกรรม อิเล็กโทรนิค ซึ่งเรามีระบบที่เหมาะสมที่สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง (Ultra Pure Water) ซึ่งโดยทั่วไปจะแนะนำให้ลูกค้าใช้ระบบ Double pass RO – EDI พร้อมทั้ง Polisher เพื่อควบคุม และกำจัดไอออนที่หลงเหลืออยู่ในน้ำ และควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้ตามจุดประสงค์ของระบบ ตลอดเวลา

ตัวอย่างระบบ Ultrapure water

แนะนำการใช้งานระบบ EDI เปรียบเทียวกับ Mixed-Bed Resin

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์